Ladna Zabavka
Miniature & toy poodles

Zhuravlik Boikiy Ladna Zabavka

"Boy"

DoB 06.11.2013

Color - white
Height - 28sm

breeder - Sergiy Vysotchenko
owner - Sergiy Vysotchenko

JEW,
C.I.B.,
Champion of 3 countries
Sawawhite's
Mr.Airyarabeska
(Toy-white)
Delovaja Liza
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Melkiy Pronyra
Ladna Zabavka
(Toy-black)
JCh Ua, Ch Ua, Md, Cy, Ge, R, Cg, Bg, CW
Absolute
(Mini-silver)
Mazhornaya
Notka
(Mini-silver)
Myishka Norushka
Ladna Zabavka
(Toy-silver)
Rainbow's
Dream Catcher
(Toy-)
Rainbow's
Georgie Girl
(Toy-white)
R-Luv's Secret Agent
(Toy-white)
Moja Otrada
Zaznobushka
(Mini-white)
Rainbow's
Little Warrior
(Toy-white)
JCh Ru, Ch Ru, Blr, Lit, Ee, CW
Moja Otrada
Anfiska
(Toy-white)
Moja Otrada
Ursula
(Toy-white)
Mini Cooper
S Izjuminkoi Juliany
(Toy-white)
Ch Ua
C.I.B., JCh Ua, Cz, Ch Ua, Ge, R, Az, Rp, Lit, Blr, Md, Cy, Rsm, Bg, Tur, CW
C.I.B., Jch Ru, Ch Ru, Ua, Md, Lit, Blr, Fin, Sk, Ee
Ch, USA, Ru, Lit, Lat, Ee, Bg
Am Ch
Am Ch
Ch Ru, Ua
JCh Ua, Ch Ua
Ch Ua
Ch Ru, Blr, CW
C.I.B., Ch Ru, Ua, Lit, Blr, Md
Contact
Sergiy Vysotchenko
+38 068 381 48 21
sergiy.vysotchenko@gmail.com
Kyiv, Ukraine
Made on
Tilda